"Filosoful este acela
care posedă
totalitatea cunoaşterii
Ón măsura posibilului."

Aristotel
logo titlu
scoala din atena
STATUTUL ASOCIATIEI SOCIETATEA ROMANA DE FILOSOFIE

Staicu Laurentiu,

Dumitru Mircea,

Stoenescu Constantin,

Iftode Cristian-Vasile,

Brancoveanu Romulus,

Balan Marin,

Vizureanu Viorel,

Totu Savu,

Cucu Dorina-Mihaela,

Socaciu Emanuel-Mihail,

Iliescu Adrian-Paul,

Buse Ionel,

Vasile Mihail-Nicolae,

Vasilescu Andrei-Alexandru,

decid sa infiinteze in Romania o asociatie profesionala, in termenii si conditiile stipulate in prezentul Statut si in Actul Constitutiv al Asociatiei, tinand seama de prevederile art. 969 C.Civ., ale O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata, precum si ale Decretului nr. 31/1954.

CAPITOLUL 1 DISPOZITII GENERALE

Art.1 Denumirea Asociatiei va fi Societatea Romana de Filosofie, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 53662/20.06.2007, eliberata de catre Ministerul Justitiei – Directia pentru Relatii cu Publicul si Evidenta ONG.

Art.2 (1) Sediul Asociatiei este situat in Bucureşti, sector 5, Splaiul Independenţei, nr. 204, sala 3, spatiul aferent acestuia fiind detinut in temeiul contractului de comodat nr. 1/2007.
(2) Acest sediu poate fi mutat in orice alt loc din Romania in baza hotararii Consiliului Director, luata in prezenta tuturor membrilor sai.
(3) Asociatia poate deschide filiale in Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale, cu respectarea legislatiei in vigoare in Romania.

Art.3 Asociatia se constituie pe perioada nelimitata si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.

Art.4 Asociatia este persoana juridica de drept privat romana, fara scop patrimonial si isi conduce activitatea in conformitate cu prezentul Statut, cu Actul Constitutiv al Asociatiei, cu O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata, precum si cu legislatia in vigoare in Romania.

Art.5 (1) Asociatia se bazeaza pe principiile constitutionale ale pluralismului si libertatii de asociere.
(2) Asociatia este o organizatie democratica si independenta fata de orice autoritati publice locale sau centrale, partide politice, sindicate, organizatii non-guvernamentale, fundatii, culte religioase, institutii de invatamant, precum si fata de orice alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat romane sau straine, dar isi rezerva dreptul de a intretine cu acestea relatii de colaborare, precum si dreptul de a exprima punctele de vedere ale membrilor sai fata de orice chestiune de interes public.

Art.6 (1) Asociatia are cont bancar, stampila si insemne proprii.
(2) Emblema Asociatiei va fi aprobata prin hotararea Adunarii Generale.

CAPITOLUL 2 MEMBRII ASOCIATIEI

Art.7 (1) Din Asociatie pot face parte cetatenii romani sau cetatenii straini care au implinit varsta de 18 ani.
(2) Orice persoana aratata la alin.1 poate deveni membru al Asociatiei daca nu este membru al altor organizatii – persoane juridice de drept public sau privat – ale caror scopuri si activitati vin in contradictie cu scopurile Asociatiei.
(3) Calitatea de membru al Asociatiei implica adeziunea deplina la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei.

Art.8 (1) Calitatea de membru al Asociatiei se dobandeste pe baza de cerere adresata Presedintelui Asociatiei. Cererea de inscriere va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca solicitantul indeplineste conditia prevazuta la art. 7 alin.2.
(2) Presedintele Asociatiei va aduce de indata cererea de inscriere si declaratia pe proprie raspundere la cunostinta Consiliului Director. Consiliul Director va decide in prezenta a doua treimi din membrii sai, cu majoritate de voturi, acceptarea sau respingerea cererii. Respingerea cererii va fi motivata si se va comunica solicitantului in scris.
(3) Hotararile Consiliului Director de acceptare a cererilor de inscriere in Asociatie trebuie supuse confirmarii Adunarii Generale in proxima sedinta a acesteia.
(4) Calitatea de membru al Asociatiei se dobandeste la data confirmarii hotararii Consiliului Director de catre Adunarea Generala. Intre data hotararii Consiliului Director si data confirmarii acestei hotarari de catre Adunarea Generala persoanele care doresc sa faca parte din Asociatie nu sunt obligate sa achite taxa de inscriere in Asociatie si cotizatia. Ei pot lua insa parte, in calitate de invitati, la anumite activitati ale Asociatiei, in conditiile stabilite de catre Consiliul Director prin hotararea de acceptare a cererii.
(5) Adunarea Generala poate infirma hotararile Consiliului Director de respingere a cererilor de primire in Asociatie.
(6) In situatia in care, ulterior primirii in Asociatie, se va constata ca datele din declaratia pe proprie raspundere inregistrata la inscrierea in Asociatie nu corespund realitatii in ceea ce priveste conditiile prevazute la art 7 alin.2, solicitantul va putea fi exclus din Asociatie, la propunerea oricarui membru al Asociatiei, prin hotararea Adunarii Generale.

Art.9 Calitatea de membru al Asociatiei se pierde in urmatoarele situatii:
a)prin retragerea din Asociatie;
b)prin excluderea din Asociatie de catre Adunarea Generala, ca sanctiune pentru: incalcari grave si/sau repetate ale prevederilor Actului Constitutiv si/sau Statutului; actiuni si/sau conduite ce contravin scopurilor asociatiei; neplata cotizatiei timp de un an; alte fapte grave aflate in contradictie cu activitatea Asociatiei si care vor fi calificate ca atare de catre Adunarea Generala;
c)prin deces;
d)in alte situatii prevazute de lege, Act Constitutiv si Statut.

Art.10 Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
(a)sa ia parte la Adunarea Generala si sa isi exprime votul in cadrul acesteia;
(b)sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, administratie si control ale Asociatiei;
(c)sa participe la toate formele de activitate ale Asociatiei;
(d)sa prezinte oricarui organ de conducere, administrare si control al Asociatiei propuneri, sugestii si sesizari in legatura cu orice probleme care intereseaza activitatea Asociatiei si sa primeasca raspunsuri de la acestea intr-un termen rezonabil;
(e)sa isi exprime nestingherit opiniile si sa critice activitatea oricarui organ de conducere, administrare si control din cadrul Asociatiei, cu privire la orice problema ce afecteaza activitatea Asociatiei;
(f)sa isi precizeze personal pozitia în cazul în care organele Asociatiei iau în discutie problemele care îi privesc;
(g)sa fie informati cu privire la activitatea si situatia financiara a Asociatiei;
(h)sa li se faciliteze participarea la actiunile Asociatiei si sa primeasca sprijinul acesteia in vederea protejarii drepturilor si intereselor lor materiale sau morale;
(i)sa aiba acces la baza materiala si la alte disponibilitati ale Asociatiei, în conditiile stabilite de Adunarea Generala.

Art.11 Membrii Asociatiei au urmatoarele indatoriri:
(a)sa respecte Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei, precum si hotararile legale si statutare ale Consiliului Director si ale Adunarii Generale;
(b)sa plateasca taxa de inscriere, cotizatia, precum si orice alte contributii stabilite de Statutul Asociatiei sau prin hotararea legala si statutara a Adunarii Generale;
(c)sa manifeste, in activitatea profesionala, universitara si extrauniversitara, o conduita care sa nu contravina scopurilor si intereselor Asociatiei;
(d)sa participe la activitatile desfasurate de Asociatie.
(e)alte indatoriri care le revin potrivit Actului Constitutiv sau Statutului

Art.12 (1) Asociatia reuneste urmatoarele categorii de membri: membri cu drept de vot, membri fara drept de vot si membri onorifici.
(2) Sunt membri cu drept de vot acei membri Asociatiei care au cotizatia platita la zi la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale la care participa.
(3) Sunt membri fara drept de vot acei membri ai Asociatiei care nu au cotizatia platita la zi la data desfasurarii sedintei Adunarii Generale la care participa.
(4) Membrii fara drept de vot pot lua parte la sedintele Adunarii Generale, fara a putea vota in cadrul acestora.
(5) Pierderea calitatii de membru cu drept de vot se constata de Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director.
(6) Membrii fara drept de vot isi redobandesc automat calitatea de membri cu drept de vot la data achitarii cotizatiei restante si a eventualelor penalitati stabilite de Adunarea Generala.
(7) Sunt de drept membri onorifici acei membri ai Asociatiei care au detinut calitatea de Presedinte al Asociatiei pe durata a doua mandate.
(8) La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generala poate decide acordarea calitatii de membru onorific si altor persoane care au adus servicii deosebite Asociatiei si/sau au sprijinit-o substantial din punct de vedere material.

Art. 13 (1) Membrii onorifici sunt scutiti de plata cotizatiei.
(2) Membrii onorifici nu sunt membri ai Adunarii Generale, dar pot participa la orice sedinta a acesteia, cu drept de vot consultativ.
(2) Membrii onorifici care detin si calitatea de membri-fondatori sunt membri ai Adunarii Generale, avand dreptul de a participa, cu drept de vot, la orice sedinta a acesteia.

CAPITOLUL 3 SCOPURILE ASOCIATIEI

Art.14 Asociatia isi desfasoara activitatea cu scopul de a promova cercetarea în domeniul filosofiei, fapt pentru care va facilita contactele dintre filosofii români, precum si cu scopul de a stimula colaborarea in domeniul filosofiei cu asociatii similare din alte tari.

Art.15 In vederea indeplinirii scopului sau, Asociatia isi propune urmatoarele obiective:
va organiza congrese naţionale de filosofie;
va edita o revistă proprie de filosofie;
va sprijini editarea de carti in domeniul filosofiei
va organiza colective de cercetare pe profile tematice, simpozioane, seminarii ştiinţifice cu participarea unor cadre didactice, cercetători şi studenţi;
va obţine, prin alte organizaţii internaţionale, informaţii curente asupra mişcării filosofice pe plan mondial şi va difuza un buletin informativ;
va mijloci colaborări directe cu societăţi similare din alte ţări;
va sprijini deplasarea membrilor sai la manifestări ştiinţifice internaţionale;
va acorda premii pentru lucrările din domeniul filosofiei;
va elabora programe de traduceri din literatura contemporană de filosofie.

CAPITOLUL 4 PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art.16 (1) Patrimoniul initial al Asociatiei este format dintr-un activ in valoare de 448 RON, fiind varsat integral de catre membrii-fondatori, in numerar, la data constituirii Asociatiei, in contul acesteia, deschis la o banca din Romania.
(2) Membrii-fondatori au participat in parti egale la constituirea patrimoniului Asociatiei, respectiv cu suma de 32 RON fiecare.

Art.17 (1) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu Legea contabilitatii si cu celelalte reglementari contabile in vigoare, pe numele Asociatiei si va fi folosit pentru realizarea scopurilor acesteia.
(2) Bunurile mobile si imobile apartinand Asociatiei pot fi folosite numai pentru realizarea scopurilor Asociatiei si nu pot fi împartite intre asociati.

CAPITOLUL 5 VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

Art.18 (1) Patrimoniul initial al Asociatiei se completeaza cu venituri provenite din: contributiile membrilor, cotizatiile si taxele de inscriere, sponsorizari, donatii, legate si alte acte cu titlu gratuit, dividende, prestarea de servicii cu plata, subventii, dobanzi bancare, precum si alte contributii in bani sau/si in natura, de la persoane fizice si/sau juridice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul ei principal.

Art.19 Resursele financiare ale Asociatiei vor fi utilizate pentru:
a)finantarea activitatilor Asociatiei mentionate la art. 16;
b)donatii catre persoane fizice sau juridice din tara sau din strainatate;
c)finantarea activitatilor editoriale ce au legatura cu scopurile Asociatiei;
d)organizarea si finantarea unor concursuri cu premii, precum si acordarea de recompense membrilor Asociatiei si altor profesionisti din domeniu care s-au remarcat in mod deosebit in activitatea lor stiintifica si profesionala sau care au adus servicii deosebite Asociatiei;
e)cumpararea si întretinerea mobilierului, a rechizitelor, tipizatelor, imprimantelor, computerelor, telefoanelor, precum si a oricaror altor echipamente si materiale aflate în proprietatea sau folosinta Asociatiei;
f)plata de chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare, etc.;
g)acoperirea oricaror altor cheltuieli legate de functionarea Asociatiei si care au legatura cu scopul si obiectivele Asociatiei.

Art.20 Cheltuielile se efectueaza potrivit bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de Consiliul Director sau, dupa caz, de Adunarea Generala, potrivit prevederilor art. 38 alin.1 lit. c), respectiv d).

Art.21 Valoarea taxei de inscriere in Asociatie si a cotizatiei, precum si modalitatea de achitare a acestora, se stabilesc de catre Adunarea Generala in prima sedinta de dupa constituire. In aceasta situatie Adunarea Generala va decide in prezenta majoritatii membrilor sai, cu o majoritate de 2/3 din numarul voturilor membrilor prezenti.

Art.22 Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

CAPITOLUL 6 ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

Sectiunea 1 Adunarea Generala

Art.23 (1) Organul de conducere al Asociatiei este Adunarea Generala, formata, la infiintare, din membrii fondatori.
(2) Din Adunarea Generala fac parte membrii asociatiei cu drept de vot.
(3) Fiecare membru al Adunarii Generale are dreptul la un vot deliberativ.
(4) La sedintele Adunarii Generale pot participa, cu drept de vot consultativ, si membrii onorifici.
(5) Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot, in caz contrar raspunzand pentru daunele cauzate asociatiei, daca fara votul său nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art.24 Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a)stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
b)dezbate si aproba bugetul de venituri si bilantul contabil;
c)alege si revoca membrii Consiliului Director si le stabileste atributiile;
d)alege si revoca cenzorul sau comisia de cenzori, dupa caz, si le stabileste atributiiile;
e)hotaraste cu privire la infiintarea de filiale;
f)la propunerea Consiliului Director, a cel putin o treime din membrii cu drept de vot, sau la propunerea a doua treimi din membrii fondatori, hotaraste cu privire la modificarea Actului Constitutiv si/sau a Statutului;
g)hotaraste cu privire la dizolvarea si lichidarea Asociatiei;
h)dezbate si aproba raportul de activitate intocmit de Consiliul Director si prezentat de Presedintele Asociatiei;
i)dezbate si aproba rapoartele intocmite de cenzor/comisia de cenzori;
j)hotaraste cu privire la schimbarea sediului Asociatiei in situatia in care cvorumul de sedinta prevazut la art.2 alin.2 nu poate fi realizat, sau daca membrii Consiliului Director resping de doua ori consecutiv propunerea de schimbare a sediului;
k)hotaraste cu privire la penalitatile aplicabile in caz de intarziere a platii cotizatiei ;
l)exercita orice alte competente prevazute de legislatia aplicabila, Actul Constitutiv sau Statut.
Art.25 (1) Adunarea Generala se intruneste in sedinte ordinare si extraordinare.
(2) Adunarea Generala se intruneste in sedinte ordinare cel putin de doua ori pe an, iar in sedinte extraordinare – ori de cate ori este necesar.
(3) Perioada dintre doua sedinte ordinare nu poate fi mai mare de 6 luni si mai mica de 5 luni.
Art.26 (1) Adunarea Generala Ordinara se convoaca de Consiliul Director printr-un convocator scris, ce va cuprinde data si locul desfasurarii Adunarii Generale, ordinea de zi, precum si data afisarii.
(2) Convocatorul va fi afisat, in locuri vizibile, la sediul Asociatiei, cu cel putin 21 de zile calendaristice inainte de data fixata pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare. De asemenea el va fi trimis fiecarui membru al Asociatiei printr-unul din urmatoarele mijloace de comunicare: posta (situatie in care va lua forma unei scrisori expediata recomandat), e-mail sau fax.
(3) Expedierea trebuie efectuata astfel incat intre data primirii convocatorului de catre destinatar si data fixata pentru desfasurarea sedintei Adunarii Generale Ordinare sa existe un interval de 14 zile calendaristice. In situatia in care convocatorul este trimis prin e-mail sau prin fax, se prezuma ca data la care destinatarul a luat cunostinta de continutul convocatorului coincide cu data expedierii.
Art.27 (1) In situatii urgente si/sau exceptionale (care vor fi calificate ca atare de catre Adunarea Generala), Consiliul Director va putea convoca Adunarea Generala Extraordinara.
(2) Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata si la cererea scrisa a cel putin o treime din numarul membrilor cu drept de vot.
(3) Cererea prevazuta la alin.(2) va fi adresata Presedintelui Asociatiei. Acesta este obligat sa convoace de indata Consiliul Director, care va convoca Adunarea Generala Extraordinara numai dupa ce va verifica daca cererea indeplineste conditiile privind numarul semnatarilor specificate la alin. 2.
(4) Convocatorul privind Adunarea Generala Extraordinara va fi afisat la sediul Asociatiei, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data fixata pentru desfasurarea sedintei. In acest caz el va contine, pe langa mentiunile aratate la art.27 alin.(1) si referiri cu privire la situatia de fapt care a determinat convocarea Adunarii Generale Extraordinare.
(5) Convocatorul privind Adunarea Generala Extraordinara va fi expediat si printr-unul din urmatoarele mijloace de comunicare: posta (situatie in care va lua forma unei scrisori expediata recomandat), e-mail sau fax.
(6) Expedierea trebuie efectuata astfel incat intre data primirii convocatorului de catre destinatar si data fixata pentru desfasurarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare sa existe un interval de cel putin 7 zile calendaristice. Dispozitiile art.27 alin.3 teza a II-a se aplica in mod corespunzator.
Art.28 (1) Materialele supuse dezbaterii in cadrul Adunarii Generale vor fi puse la dispozitia membrilor Asociatiei la cererea scrisa a acestora, in termen de maxim 48h de la data inregistrarii cererii la secretariatul Asociatiei.
(2) Fiecare participant la Adunarea Generala poate cere completarea ordinii de zi, chiar in ziua desfasurarii sedintei Adunarii Generale, dar inainte de inceperea dezbaterilor. Cererea va fi supusa votului Adunarii Generale.

Art.29 (1) Adunarea Generala adopta hotarari valabile in prezenta a jumatate plus unu din membrii sai, cu exceptia situatiilor in care Actul Constitutiv, Statutul sau legea prevad un alt cvorum de sedinta.
(2) Daca nu se indeplineste cvorumul de sedinta necesar pentru adoptarea in mod valabil a unei hotarari, Adunarea Generala se va intruni din nou in termen de 14 zile calendaristice calculate incepand cu data desfasurarii sedintei la care nu s-a intrunit acest cvorum. In aceasta situatie, Consiliul Director este obligat sa afiseze un nou convocator la sediul Asociatiei, cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru desfasurarea noii sedinte a Adunarii Generale. De asemenea, convocatorul va fi trimis printr-unul din urmatoarele mijloace de comunicare: posta (situatie in care va lua forma unei scrisori expediata recomandat), e-mail sau fax.
(3) Expedierea convocatorului mentionat la alin.2 trebuie efectuata astfel incat intre data primirii sale de catre destinatar si data fixata pentru desfasurarea noii sedinte a Adunarii Generale sa existe un interval de cel putin 7 zile calendaristice. Dispozitiile art.27 alin.3 teza a II-a se aplica in mod corespunzator.
(4) Adunarea Generala intrunita potrivit prevederilor alin.2 poate lua hotarari cu majoritate de voturi, oricare ar fi numarul membrilor prezenti.
Art.30 (1) Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis, daca Actul Constitutiv, Statutul sau legea nu prevad altfel.
(2) Hotararile privind persoanele se iau intotdeauna prin vot secret.
(3) Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenti, daca Actul Constitutiv, Statutul sau legea nu prevad o alta majoritate.
(4) Hotararea de dizolvare a Asociatiei, precum si hotararea de schimbare a scopului Asociatiei se iau in prezenta a doua treimi din numarul membrilor Adunarii Generale, cu o majoritate de doua treimi din numarul voturilor celor prezenti.
(5) Daca nu se indeplineste cvorumul de sedinta prevazut la alin.3, Adunarea Generala se reconvoaca potrivit prevederilor art. 30 alin.2 si 3, situatie in care va hotari in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor Adunarii Generale, cu o majoritate de doua treimi din numarul voturilor celor prezenti.
(6) Daca dupa convocarea prevazuta la alineatul precedent nu se va realiza cvorumul de sedinta, Adunarea Generala se reconvoaca a doua oara, potrivit prevederilor art. 30 alin.2 si 3, situatie in care va hotari cu majoritate de voturi, oricare ar fi numarul membrilor prezenti.
Art.31 Adunarea Generala este condusa de Presedintele Asociatiei sau, in lipsa acestuia, de Vicepresedintele Consiliului Director, sau de o persoana desemnata in scris de Presedintele Asociatiei.
Art.32 (1) Cu ocazia fiecarei Adunari Generale, Secretarul Consiliului Director sau o alta persoana desemnata prin votul Adunarii Generale va intocmi un proces verbal cu privire la modul de desfasurare a sedintei, dezbaterile care au avut loc si hotararile care s-au luat.
(2) Membrii Asociatiei care au absentat de la sedintele Adunarii Generale iau cunostinta de dezbateri la cerere, din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociatiei. Cererea va fi formulata in scris, solicitantului permitandu-i-se accesul la procesul-verbal in termen de cel mult 48 h de la data inregistrarii cererii.
Art.33 Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii, ale Actului Constitutiv si ale dispozitiilor cuprinse in Statut sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.
Art.34 (1) Consiliul Director va putea elabora un regulament privind procedura de desfasurare a sedintelor Adunarii Generale, precum si procedura de alegere a membrilor Consiliului Director.
(2) Regulamentul prevazut la alin. 1 va fi supus spre dezbatere si aprobare Adunarii Generale.

Sectiunea a 2-a Consiliul Director

Art.35 (1) Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
(2) Membrii Consiliului Director, cu exceptia Presedintelui, a celor doi Vicepresedinti si a Secretarului, vor fi alesi de catre Adunarea Generala, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani.
(3) Componenta nominala a primului Consiliu Director este stabilita prin Actul Constitutiv al Asociatiei.
(4) Consiliul Director va avea un numar impar de membri.
(5) Numarul membrilor Consiliului Director va fi stabilit de Adunarea Generala si nu va putea fi mai mic de 5.
Art 36 (1) Consiliul Director este condus de un presedinte si are doi vicepresedinti si un secretar.
(2) Presedintele Consiliului Director este si Presedintele Asociatiei. El conduce Asociatia, o reprezinta in raporturile cu tertii si incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei, in limitele conferite de lege, Actul Constitutiv si Statut.
(3) Presedintele, vicepresedintii si secretarul Consiliului Director sunt alesi de Adunarea Generala, prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani.
Art. 37 (1) Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a)supune anual dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
b)supune dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale propunerile de modificare a Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si orice alte propuneri si masuri ce trebuie ratificate de aceasta;
c)administreaza bunurile si veniturile Asociatiei si ia toate masurile pe care le socoteste utile intereselor Asociatiei;
d)vegheaza la stricta aplicare si respectare a Actului Constitutiv si Statutului;
e)desfasoara orice activitati necesare pentru buna functionare a Asociatiei si pentru aducerea la indeplinire a scopurilor acesteia;
f)indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Actul Constitutiv, de Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Art. 38 (1) Consiliul Director se intruneste ori de cate ori nevoile Asociatiei o impun.
(2) Daca legea, Actul Constitutiv sau Statutul nu prevad altfel, Consiliul Director lucreaza in mod valabil in prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari valabile cu majoritatea voturilor celor prezenti.
(3) Sedintele Consiliului Director sunt conduse de Presedinte, iar in lipsa acestuia de un vicepresedinte desemnat in scris de Presedinte.
(4) Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.
Art.39 (1) Membrii Consiliului Director pot fi revocati din functie de catre Adunarea Generala, la propunerea scrisa a oricarui membru al Asociatiei, in urmatoarele situatii:
a)daca activitatea lor este necorespunzatoare sau contrara scopurilor Asociatiei;
b)daca se fac vinovati de incalcarea grava a legii, Actului Constitutiv sau a Statutului Asociatiei;
c)in orice alta situatie in care conduita lor este contrara scopurilor si intereselor Asociatiei.
(2) Postul ramas vacant se va ocupa de indata.
Art.40 (1) Consiliul Director isi poate elibera un regulament intern de functionare.
(2) Regulamentul de functionare al Consiliului Director va putea fi adoptat numai in prezenta tuturor membrilor Consiliului, cu majoritate de voturi.

Sectiunea a 3-a Controlul financiar

Art.41 (1) Adunarea Generala poate alege un cenzor sau o comisie de cenzori.
(12) Daca numarul membrilor Asociatiei este sau devine mai mare de 15, Adunarea Generala este obligata sa aleaga un cenzor. Acesta poate fi si o persoana care nu este membru al Asociatiei.
Art.42 (1) In realizarea competentei sale cenzorul/comisia de cenzori are urmatoarele atributii:
a)verifica trimestrial modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b)poate efectua controale inopinate ale gestiunii Asociatiei;
c)intocmeste rapoarte si le prezinta anual spre aprobare Adunarii Generale;
d)poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
e)participa la sedintele Adunarii Generale ;
f)indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala, Actul Constitutiv sau Statutul Asociatiei.
(2) In situatia in care controlul financiar se exercita de o comisie de cenzori, regulile generale de organizare si functionare ale acesteia se vor stabili de Adunarea Generala.

CAPITOLUL 7 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art.43 Asociatia se dizolva: de drept, prin hotarare judecatoreasca si prin hotarare a Adunarii Generale.
Art.44 (1) Asociatia se dizolva de drept in urmatoarele situatii:
a)imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b)reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni;
c)in orice alte situatii prevazute de legea aplicabila;
(2) Constatarea dizolvarii se realizeaza la cererea oricarei persoane interesate, prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei.
Art. 45 Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca, pronuntata de instanta competenta, la cererea oricarei persoane interesate, in urmatoarele situatii:
a)daca scopul sau activitatea Asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
b)cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c)cand Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d)daca Asociatia a devenit insolvabila;
e)in orice alta situatie prevazuta de legea aplicabila.

Art. 46 (1) Asociatia se poate dizolva si prin hotarare a Adunarii Generale.
(2) In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotararea Adunarii Generale se depune la instanta competenta, pentru a fi inscrisa in Registrul asociatilor si fundatiilor.
Art.47 Dizolvarea si lichidarea Asociatiei si transferul patrimoniului acesteia vor fi efectuate in conditiile si potrivit procedurii prevazute de O.G. 26/2000, modificata si completata, precum si cu respectarea oricaror altor dispozitii legale aplicabile.
Art.48 In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice, ci vor intra in patrimoniul Universitatii din Bucuresti si vor fi utilizate pentru sustinerea cercetarii filosofice prin Facultatea de Filosofie.

CAPITOLUL 8 PREVEDERI FINALE

Art.49 (1) Asocierea cu alte organizatii sau afilierea la federatii si confederatii romane sau straine sunt hotarate de Adunarea Generala.
(2) Adunarea Generala poate delega in mod expres aceasta atributie Consiliului Director.
Art.50 Litigiile aparute intre Asociatie si membrii sai sau intre Asociatie si alte persoane fizice sau juridice vor fi solutionate pe cale amiabila sau prin intermediul unui mediator. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor competente potrivit legislatiei in vigoare.
Art.51 Prevederile prezentului Statut se completeaza cu Actul Constitutiv al Asociatiei, cu O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, precum si cu orice alte dispozitii legale in vigoare.
Art.52 Modificarea sau completarea prezentului Statut se vor face in forma scrisa, prin hotarare a Adunarii Generale, cu indeplinirea tuturor conditiilor de fond si de forma impuse de Actul Constitutiv, Statut si de legislatia aplicabila.

Prezentul Statut a fost intocmit si tehnoredactat in Bucuresti de catre av. Vasilescu Andrei-Alexandru.

Semnat la Bucuresti, astazi, data atestarii, in 8 (opt) exemplare originale, in limba romana, 7 (sapte) exemplare originale fiind eliberate partii.

Evenimente
  • APEL Referitor la Centralizator privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010 – Cultură generală.Citiţi apelul
Arhiva stiri anterioare
Copyright SRFil 2009 Toate drepturile rezervate | Ultima actualizare la 15.10.2014
Webmaster